2- طرح‌ریزی و تهیه پروفایل انرژی 1-2- شناسایی و ارزیابی الزامات قانونی و سایر الزامات/2-1-4- طرح‌ریزی فعالیتها و ارزیابی الزامات قانونی

عناصر كلیدی طرح‌ریزی برای ارزیابی دوره‌ای انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات شامل موارد زیر است:

  • شناسایی فرآیندهای ارزیابی انطباق موجود فعلی
  • تعیین این امر كه آیا فرآیندهای موجود باید برای ارزیابی انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط با استفاده انرژی سازمان اصلاح گردند و یا اینكه فرآیندهای ارزیابی انطباق جداگانه‌ای برای اختصاص نقشها، مسئولیت‌ها و سمت‌ها برای اجرای ارزیابی انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط با استفاده انرژی سازمان و نگهداری نتایج مورد نیاز است.
  • برقراری یك وقفه یا فاصله زمانی مناسب برای اجرای ارزیابی انطباقات

بر اساس یك روال معمول سازمان بایستی وجود انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات قابل اجرا در مورد استفاده انرژی خود را بررسی كند. طرح‌ریزی برای چگونگی دستیابی به این مقصود، فرصتی برای تیم انرژی فراهم می‌كند كه با مسئولین مدیریت ریسك سازمان، مدیران محیط‌زیست، مدیران بهداشت و ایمنی ارتباطات مناسبی برقرار كند. احتمال این امر وجود دارد كه این مدیران از قبل فرآیندهای دوره‌ای برای ممیزی انطباق یا ارزیابی انطباق را داشته باشند. به‌كارگیری فرآیندها در جای مناسب می‌تواند بسیار كارآمدتر از شروع از ابتدا برای ایجاد یك فرآیند ارزیابی انطباق باشد.

اولین كاری كه باید در این مرحله انجام گیرد جمع‌آوری اطلاعات فرآیندهای موجود برای ارزیابی یا ممیزی انطباق با الزامات قانونی است. همچنین تعیین این امر كه اصلاح این فرآیندها به منظور دربرداشتن ارزیابی انطباق با الزامات قانونی مرتبط با استفاده انرژی سازمان، محتمل یا الزامی است، در همین مرحله صورت می گیرد. همان‌طور كه در گام 2-1-1 نشان داده شده است، ممكن است برخی الزامات قانونی برای هر دو اثر زیست‌محیطی و استفاده انرژی سازمان قابل کاربرد باشند. برای این نوع الزامات قانونی، ممكن است ارزیابی انطباق دوره‌ای تحت برنامه‌های زیست‌محیطی از قبل وجود داشته باشد. فقط برای الزامات قانونی قابل اجرای سازمان، ارزیابی‌های انطباق اضافی به طور مجزا یا تلفیقی درون پروتوكل موجود زیست‌محیطی یا سایر پروتوكل‌های ارزیابی انطباق در نظر گرفته می‌شود.

قدم دوم تعیین وجود انطباق فرآیندها و پروتوكل‌های موجود برای ارزیابی با برنامه‌های اختیاری یا سایر الزامات تعهد شده توسط سازمان است. چنانچه این برنامه‌های اختیاری یا سایر الزامات، سازمان را ملزم به تهیه گزارش دوره‌ای كند، ارزیابی انطباق با این الزامات ممكن است به صورت بخشی از گزارشهای دوره‌ای یا گواهی برای تأیید همراستایی سایر اقدامات جهت انطباق با این الزامات لحاظ شود. مجدداً سازمان باید تعیین كند كه آیا می‌توان از فرآیندهای ارزیابی انطباق موجود برای برنامه‌های داوطلبانه یا سایر الزامات به عنوان اهرم استفاده كرد یا اینكه باید یك فرآیند جدید را ایجاد كرد.

با توجه به فرآیندهای ارزیابی انطباق، ضروری است كه نقشها، مسئولیت‌ها و سمت‌ها، مشخص و ابلاغ شوند و فاصله‌های زمانی برای اجرای این ارزیابی‌ها مشخص گردند. پیاده‌سازی فرآیندها برای ارزیابی انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات در گام 5-3 شرح داده شده است.

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

  • خلاصه آمار:
  • امروز: 84
  • |
  • این ماه: 5578
  • |
  • مجموع: 467924