2- طرح‌ریزی و تهیه پروفایل انرژی

استقرار موفق سیستم مدیریت انرژی تنها با یک طرح ریزی مناسب میسر می باشد. طرح‌ریزی سازمان را قادر می‌سازد كه وضعیت خود را از نظر انرژی مشخص كند. برای به كارگیری استاندارد لازم است كه طرح‌ریزی یك فرآیند مستند باشد و منجر به انجام اقداماتی گردد كه به طور مداوم موجب بهبود كارایی انرژی ‌شوند.

طرح ریزی انرژی شامل بازنگری فعالیت‌هایی است كه بر روی كارایی انرژی تاثیر می‌گذارند. این امر با دركنار هم قراردادن داده‌های اندازه‌گیری‌شده و دیگر اطلاعات انرژی كه می‌توانند بر كارایی انرژی در سازمان تاثیرگذار باشند، آغاز می گردد. مجموعه داده‌ها و اطلاعات انرژی جهت استفاده در طرح‌ریزی عبارتند از:

بازنگری انرژی و تهیه پروفایل انرژی

جهت انجام بازنگری انرژی با توجه به ماهیت سازمان، تخصصهای مختلفی از جمله بهره‌ گیری از خدمات متخصصان انرژی ضرورت دارد. بازنگری انرژی مجموعه ای از داده‌ها است كه برای مشخص كردن وضعیت انرژی سازمان به كار گرفته می شود و اطلاعات انرژی را برای تایید سایر تصمیمات و فعالیت های طرح‌ریزی شده، فراهم می‌كند. چندین شاخص انرژی وجود دارند كه باید در بازنگری انرژی در نظر گرفته شوند. این موارد شامل:

 • منابع انرژی فعلی سازمان
 • تحلیل استفاده و مصارف انرژی گذشته
 • تحلیل استفاده و مصرف انرژی در حال حاضر
 • برآورد استفاده و مصرف انرژی در آینده
 • استفاده‌های انرژی بارز
 • عملكرد فعلی فرآیند‌ها، سیستم‌ها، تجهیزات و ماشین آلات دارای استفاده‌ بارز انرژی
 • متغیرهای مرتبط كه بر استفاده‌های بارز انرژی تاثیرگذارند
 • برآوردهای استفاده و مصرف انرژی در آینده درخصوص استفاده‌های بارز انرژی
 • فرصت‌های اولویت‌بندی شده برای بهبود عملكرد انرژی

مستندسازی و گزارش دهی

داده‌های طرح‌ریزی، جمع‌آوری، ثبت و سپس تحلیل می‌شوند. روش‌های مورد استفاده جهت توسعه بازنگری انرژی توسط سازمان انتخاب و مستند می‌گردند. بازنگری انرژی باید در فاصله‌های زمانی تعیین‌شده توسط سازمان و در زمانهایی كه در ماشین آلات، تجهیزات، سیستم‌ها و فرآیندها تغییرات گسترده صورت می‌‌گیرد به‌هنگام سازی گردد.

الزامات قانونی و سایر الزامات

الزامات قانونی و سایر الزاماتی كه سازمان موظف به رعایت آن است، این الزامات با استفاده و مصرف انرژی سازمان و كارایی انرژی مرتبط است و سازمان باید چگونگی تاثیر این الزامات را بر روی كارایی انرژی تعیین كند.

خط مبنای انرژی

اطلاعات كسب شده از بازنگری انرژی برای تهیه خط مبنای انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرد. خط مبنای انرژی معیاری برای مقایسه عملکرد انرژی ایجاد می کند.

شاخص‌های عملكرد انرژی (EnPIs)

شاخص‌های عملكرد انرژی (EnPIs) برای سنجش‌های عملكرد انرژی توسط سازمان به كار گرفته می شوند.

اهداف كلان، اهداف خرد و طرحهای اقدام

طرحهای اقدام مدیریت انرژی به منظور دستیابی به اهداف كلان و اهداف خرد طرح‌ریزی شده سازمان اجرایی می گردند. اهداف کلان و اهداف خرد برای برآوردن خط مشی انرژی سازمان و اهداف استراتژیك مرتبط با عملكرد انرژی تنظیم شده‌اند.

توجه به این نکته ضرورت دارد که پس از جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات انرژی، تعیین استفاده‌های بارز انرژی و اولیت‌بندی فرصت‌های انرژی، گام بعدی تعیین اهداف خرد و کلان و طرحهای اقدام مدیریت انرژی می‌باشد.

اهداف کلان سازمان با استفاده از خط‌مشی سازمان، اهداف، استراتژی‌ها و فرصت‌های شناسایی‌شده بمنظور دستیابی به عملکرد انرژی هدف گذاری شده سازمان، توسعه می یابند. تنظیم اهداف خرد، تصمیم‌گیری بر روی معیارهای خاص بمنظور برآوردن اهداف كلان انرژی را شامل می‌شود. طرحهای اقدام مدیریت انرژی شامل منابع و مسئولیت‌های مورد نیاز برای برآوردن اهداف كلان و خرد سازمان می باشند. اهداف و طرحهای اقدام، سازمان را به سمت بهبود مستمر عملکرد انرژی هدایت می کنند.

مراحل زیر آخرین بخش برای تکمیل فرآیند طرح ریزی انرژی می باشند که توصیه می‌گردد جهت استقرار سیستم مدیریت انرژی موارد زیر را پیگیری کنید

1-2- شناسایی و ارزیابی الزامات قانونی و سایر الزامات

2-2- جمع‌آوری و تحلیل روند تغییرات داده‌های انرژی

3-2-شناسایی استفاده انرژی بارز

4-2 شناسایی فرصت‌های بهبود عملکرد انرژی

5-2-اولویت‌بندی فرصت‌های بهبود عملکرد انرژی

6-2 تهیه خط‌ مبنا و تعیین شاخص‌های عملکرد انرژی

7-2 استقرار اهداف خرد و کلان انرژی

8-2 برآورد عملیاتی طرحهای اقدام مدیریت انرژی

سامانه جامع آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره مدیریت انرژی در ایران

نشانی:  آزادی - بلوار اکبری - بلوار صالحی - پلاک 20  واحد 301

ایمیل:info@enms.ir

تلفن:66086739-021 ، فاکس: 66086738-021

 • خلاصه آمار:
 • امروز: 107
 • |
 • این ماه: 5920
 • |
 • مجموع: 462123